39860 ΔΑΜΠΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B