39878 ΣΓΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B