39889 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B