39934 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B