39969 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B