40028 ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B