40114 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B