40187 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B