40225 ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B