40657 ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B