40696 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B