40710 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B