40732 ΠΛΟΥΣΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B