40749 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B