40757 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B