40784 ΛΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B