40803 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B