40824 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B