40830 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B