40974 ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B