40999 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B