41078 ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΩ - Πληρωμή για 2024A και 2024B