41121 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B