41229 ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B