41307 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B