41324 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B