41391 ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B