41429 ΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B