41431 ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B