41450 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B