41605 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B