41864 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B