41865 ΜΑΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B