41873 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B