41880 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B