41988 ΓΚΟΠΙΝΤΙ ΤΑΡΑ ΡΕΝΤΙ - Πληρωμή για 2023A και 2023B