42039 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B