42099 ΤΡΟΜΒΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B