42100 ΚΟΥΡΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B