42303 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B