42311 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B