42431 ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΜΑΡΩ - Πληρωμή για 2023A και 2023B