42465 ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B