42510 ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B