42526 ΠΑΡΙΣΗ - ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B