42694 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B