42694 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B