42701 ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΣΙΜΟΝ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B