42812 ΛΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B