42956 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B