43048 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B